شرکت تک ایستا جنوب تولید کننده قالب عایق های ماندگار عمودی ICF و رتبه یک ابنیه

1- دانلود رضایت نامه شرکت تک ایستا2- دانلود رزومه شرکت تک ایستا
3- دانلود شیوه نامه اجرای قالب عایق ماندگارICF تک ایستا4-دانلود معرفی فن آوری نوین قالب های عایق ماندگار ICF
5- دانلود فهرست بهای ابنیه سال 13996- دانلود فهرست بهای ابنیه سال 1398
7- دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی سال 13998- دانلودفهرست بهای تاسیسات برقی سال 1398
9- دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال 139910- دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال 1398
11- دانلود فهرست بهای راه راه آهن باندفرودگاه سال 139912-دانلود فهرست بهای راه راه آهن باند فرودگاه سال 1398
13- دستورالعمل ارزيابي كيفيت و مشخصات فني عمليات اجرا شده14- ضوابط طراحي لرزهاي ساختمانها