درباره قالب عایق ماندگار ICF

شرکت تک ایستا در زمره اولین تولید کنندگان و مجریان فن آوری نوین قالبهای عایق ماندگار(ICF) در ایران است.

این شرکت از سال ۱۳۸۸ تنها تولید کننده فناوری نوین عایق ماندگار عمودی (Vertical ICF) با میانبندهای گالوانیزه در ایران می باشد.

  • فناوری قالبهای عایق ماندگار ICF از فناوریهای به روز ساخت و ساز در دنیا به شمار می رود.
  • سیستم سازه ای این فناوری دیوارهای باربر برشی بتن مسلح است.
  • مهندسین محاسب اغلب بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800 آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله سیستم سازه ای این فناوری را دیوارهای باربر برشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط یعنی با ضریب رفتار 4 انتخاب مینمایند.
  • چنانچه سیستم سازه ای فناوری قالبهای عایق ماندگار دیوارهای باربر برشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط انتخاب گردد بر اساس جدول ۳-۴ ویرایش چهارم استاندارد 2800 زلزله ایران طرح و محاسبه ساختمانهایی تا ارتفاع 50 متر از تراز پایه با این فناوری امکان پذیر است.
  • در فناوری قالبهای عایق ماندگار قالبها از جنس مصالح عایق (معمولاً EPS  با دانسیته بالا و یا XPS  ) می باشند. این مصالح  در مرحله ساخت نقش قالب دارند و پس از اجرا در جا مانده و وظیفه عایق حرارتی را دارند.