فن آوري قالبهاي عايق ماندگار مسطح عمودي

مقدمه: •

ساخت مسكن به صورت صنعتي در و مقياس انبوه در حداقل زمان يكي از راههاي برون رفت از معضل مسكن در كشور در و نتيجه كاهش قيمت آن خواهد بود در . صورتيكه اين انبوه سازي مزاياي ديگري از قبيل صرفه جويي در قيمت تم ام شده ، ميتواند كمك شاياني به اقتصاد كشور و خانوارها و بويژه خانوارهاي كم درآمد ن مايد . كاهش مصرف انرژي ، افزايش آستانه آسايش ساكنين به را … و همراه داشته باشد.

 از ميان اين روشهاي توليد انبوه و صنعتي ، ساختساختمان به روش قالبهاي عايق ماندگار يكي از روشهاي ارزشمند و پيشرفته در آمريكا و اتحاديه اروپا ميباش د با كه توجه به سازگاري ماهيت و روش اجراي با آن آيين نامه و ها مقررات ملي ساختمان ايران ميتواند يكي از بهترين روشها جهت توليد انبوه مسكن در ايران اسلام ي باشد در. اين راستا ذيلا بصورت بسيار مختصر به معرفي اين روش پرداخته ميشود

-1 تاريخچة استفاده از قالبهاي عايق ماندگار

از اين روش در سال 1966 براي اجراي فونداسيونها در آمريكا استفاده گرديد اب كه تعميم آن به اجراي كل سازه در سال 1968 اولين ساختمان با اين سيستم اجرا گرديد . اين سيستم يكي از روشهاي متداول در امر توليد صنعتيِ ساختمان در كشورهاي پيشرفته ميباشد بگ ونه اي در كه حال حاضر تعداد زيادي از شركتهاي توليدي در كشورهايي چون آمريكا ، كانادا، اتحاديه اروپا، نيوزيلند و استراليا با اين روش به توليد انبوه مسكن اشتغال دارند . فن آوري قالبهاي عايق ماندگار عمودي يك فن آوري آمريكايي بوده كه مورد تاييد و تشويق سازم ان مسكن و توسعة شهري ايالات متحده آمريكا مي باشد.

2- معرفي تكنولوژي قالبهاي عايق ماندگار :

سيستم سازه اي مورد استفاده در اين تكنولوژي مسلح مي باشد . بهره جستن از ديوارهاي باربر ثقلي و جانبي ب تن اين تكنولوژي ساخت بر مبناي اجراي ساختم ان با استفاده از قالبهاي مقاوم پلي استايرن مخصوص دو در طرف ديوارهاي و بر بار پركردن بين آنها با بتن مسلح بنا ، نهاده شده است . اين قالبها در محل خود باقي مانده در و 28 روز اولِ پس از بتن ريزي وظيفه عمل آوري بتن را عهد ه دار شده و پس از آن نيز وظايف مهمي از جمله عايق بندي حرارتي عالي ، عايق بندي صوتي ) فوق العاده ، محل مناسب جهت عبور لوله هاي برق و تاسيسات بر را)… و عهده خواهند داشت به محل حمل گرديده با و سرعتي باور نكردن ي .قالبها بسيار سبك بوده به و صورت پيش س اخته نصب ميگردند . توسط كارگراني كه نياز به تخصص چنداني ندارند

3-  مزاياي اجراي ساختمان با قالبهاي عايق ماندگار

: – 3 -1 سرعت بسيار بالا در اجرا

 اين ساختمان بتني نياز به قالب بندي سنتي نداشته در و واقع قالب بندي با آن بلوكهاي ويژه بسيار سبك كه توسط كارگران به سادگي قابل جابه جايي و نصب است. اجرا مي گردد . بنابر اين بديهي است كه سرعت اجرايي بسيار بالايي نسبت به ساختمانهاي مشابهي از كه روش ديگري اجرا گردند خواهد داشت.

قالبها به صورت عمودي از گوشه نصب مي شوند.

پس از نصب يك سمت قالب، عمليات آرمتور بندي به راحتي انجام ميگردد..

آرماتور گذاري افقي از يك انتهاي باز صورت مي پذيرد.

امكان قالب بندي فقط در يك وجه ديوار موجود بوده و وجه ديگر را مي توان پس از آرماتور بندي قالب بندي كرد.

اسكافولدهاي مخصوص علاوه بر تامين شاغول بودن ديوار به عنوان داربست جهت بتن ريزي و ساير موارد لزوم استفاده مي شود.

بتن ريزي با پمپ هاي موبايل با سرعت و كيفيت بالايي انجام مي .شود

بتن ريزي ديوارها بلافاصله پس از نصب قالبها انجام مي گردد.

2-3- سرعت بسيار بالا در نازك كاري داخلي و نماي ساختمان : 3 ورقهاي دراي با وال سرعت و ظرافت بالايي بر روي تكيه گاههاي مخصوص پيچ ش مي .وند در اين شكل نمايي از يك اتاق پوشش داده شده با گچ برگ مشاهده مي شود.

نصب ورقهاي دراي وال بر روي تكيه گاههاي مخصوص

پس از نصب دراي وال، عمليات بتونه كاري و نقاشي در داخل ساختمان صورت مي گيرد.

3-3- سادگي تكنولوژي توليد و حمل قالبهاي ويژه مورد نياز :

تكنولوژي ساخت و توليد قالبهاي عايق ماندگار پيچيدگي ندارد در ضمن حمل و باراندازي قالبهاي توليد شده توسط دست صورت ميگيرد . به دليل عدم نياز به جرثقيل به آسانی توسط دست صورت می گیرد.

3-4سادگي در اجرا :

روش اجرايي ساختمان بسيار ساده بوده  و نياز به مهارتهاي ويژه جهت قالب بندي و آرماتوربندي … و نخواهد داشت . بنابر اين با استفاده از اين روش مي توان بسياري از نيروهاي فاقد تخصص كشور هب را كار گمارد . خاطر نشان مي سازد به دليل ماهيت خاص قالبها، انجا م اين فعل برعكس كارهاي معمول ساختماني انرژي بر نبوده به زنيا و قدرت بدني بالايي ندارد.

3-5 – قيمت اقتصادي :

عوامل زير موجب اقتصادي شدن اين فناوري مي گردند.

بازگشت سريع سرمايه به دليل سرعت بالاي فناوري

حذف عمليات هزينه و بر زمان بر سنتي مانند:

  • حذف قالب بندی و آرماتوربندی سنتی به دلیل تغییر سیستم باربر قابهای متعارف به سیستم دیوار باربر بتنی
  • حذف ديوار چيني سنتي
  • حذف سفيد كاري و و گل گچ سنتي
  • حذف نما سازي سنتي و سنگ چسباني و پلاسترم
  • حذف شيار زني سنتي به جهت عبور تاسيسات
  • سادگي تكنولوژي نصب و امكان استفاده از ماشين آلات نفر ساعت مورد نياز جهت ساخت به را بنا حد اقل كاهش مي دهد.
  • سبك بودن و پايين بودن هزينه حمل قالبها
  • صرفه جويي وافر در هزينه سرمايش و گرمايش ساختمان