مشخصات فنی و شیوه نامه اجرایی
قالبهای عایق ماندگار عمودی

مقدمه
به طور کلی فناوری قالبهای عایق ماندگار یک سیستم پیشرفته قالب بندی و عایق کاری حرارتی ساختمان است. سیستم سازه ای این فناوری، دیوارهای باربر برشی بتن مسلح است که براساس مبانی بارگذاری و طراحی سازه های بتنی مسلح در چارچوب آیین نامه های معتبر انجام می گردد

شرکت تک ایستا در راستای سیاستهای کلی دولت بر پایه استفاده از فناوریهای نوین و با صرفه جویی باال درمصرف انرژی از اولین شرکتهایی است که اقدام به واردات و بومی نمودن فناوری قالب عایق ماندگار مسطح از نوع عمودی نمود و مفتخر به تولید و اجرای بیش از 2000 واحد مسکونی در نقاط مختلف کشور با این فناوری می باشد.

1-مشخصات قالبهای عایق ماندگار عمودی VICF

2 -حدود کاربرد و الزامات طراحی فناوری
1-2– حدود کاربرد فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی VICF
1-1-2 محدوده مورد استفاده فناوری از نظر کاربری
از فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی بسته به محل و نوع کاربری پروژه و با رعایت الزامات لرزه ای آیین نامه ای،می توان در ساخت ساختمانهای با کاربردهای مختلف، از جمله موارد ذکر شده در ذیل ، بهره گرفت.

  • ساختمانهای مسکونی آپارتمانی
  • ساختمانهای تجاری
  • کمپهای کارگری، کارمندی و مهندسی
  • ساختمانهای ویالیی
  • ساختمان کنترل مرکزی کارخانجات نفت گاز و پتروشیمی
  • انبارهای سر پوشیده
  • و . . .

2-1-2 -محدوده قابل استفاده از نظر حریق
این سیستم با توجه به استفاده از میانبندهای گالوانیزه، مقاومت الزم در برابر حریق داشته و از این رو ضمن رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، مشمول محدودیت تعداد طبقات نمیگردد
3-1-2 -محدوده قابل استفاده از نظر سازه ای
از آنجا که سیستم سازه ای این فناوری، دیوارهای باربر برشی بتن مسلح می باشد، بر اساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 زلزله ایران در صورت رعایت الزامات دیوارهای باربر برشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط و ویژه ساخت ساختمان تا ارتفاع 50 متر و در تمامی نواحی پهنه بندی زلزله مجاز می باشد.

طراحی بر اساس دیوارهای باربر برشی بتن مسلح با شکل پذیری معمولی تعریف شده در آیین نامه 2800 زلزله ایران تنها برای ساختمانهای با اهمیت متوسط و در مناطق با خطر لرزه خیزی 3 و 4 مجاز بوده ومحدود به 15 متر از تراز پایه می شود و برای سایر ساختمانها و یا ساخت ساختمان در دیگر مناطق لرزه خیزی باید طراحی بر مبنای دیوارهای باربر برشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط و ویژه انجام گردد و تا 50 متر ارتفاع از تراز پایه مجاز است. ضریب رفتار سازه ای از آخرین آیین نامه ابالغ شده 2800 زلزله ایران برای سیستم سازه ای دیوارهای باربر برشی بتن مسلح با شکل پذیری ویژه، متوسط و معمولی قابل استخراج است. این ضرایب براساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 زلزله ایران به قرار زیر می باشد.

2-2 الزامات طراحی
پی طراحی 1-2-2
طراحی پی به جهت فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی، بسته به تعداد طبقات و مقاومت مجاز و سایر پارامترهای به دست آماده از مطالعات ژئوتکنیک معموال به صورت نواری و یا گسترده و بر مبنای مباحث 7 و 9 مقررات ملی ساختمان صورت می پذیرد. شایان ذکر است پی های مربوطه در خانواده FOOTING WALLقرار می گیرند وبه لحاظ عملکرد و میزان و نحوه آرماتورگذاری با پی های نواری در قابهای ساختمانهای بتنی و فلزی تفاوت دارند. بدیهی است انتقال خطی بار سازه از طریق دیوار بتنی به پی موجب کاهش خمش حول محور عمود بر دیوار شده و این مطلب سبب کاهش شدید آرماتورهای مورد نیاز در پی می شود. اصوال وزن میلگرد مورد نیاز در پی ساختمانهای با دیوارهای باربر برشی بتن مسلح به مراتب کمتر از پی ساختمانهای باقابهای فوالدی یا بتنی است. پیش از بتن ریزی، آرماتورهای انتظار دیوار، با طول مهاری مناسب در پی نصب و سپس بتن ریزی انجام می پذیرد.

2-2-2 طراحی دیوارهای باربر

دیوارهای باربر برشی بتن مسلح بر پایه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران طراحی می شوند. حداقل ضخامت بتن سازه ای این دیوارها 15 سانتیمتر می باشد. در ساختمانهای کوتاهمرتبه و میانمرتبه که با این سیستم طراحی میشوند با توجه به نیروهای طراحی، معموالً برای دیوارهای با ضخامت 15 سانتیمتر از یک شبکه آرماتور در وسط دیوار استفاده می شود. با در نظر گرفتن دهانه سقف با توجه به مقاومت باالی دیوارهای بتنی، معموال دیوارهای پیرامونی ساختمان به عنوان دیوار باربر برشی در طرح سازه ای لحاظ می گردند. دیوارهای داخلی در صورت امکان به عنوان دیوارهای جدا کننده غیر باربر منظور می شوند. حداقل مقاومت 28 روزه نمونه استوانه ای استاندارد بتن سازه ای دیوارها 210 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع منظور می شوند. با توجه به ابعاد میانبندهای گالوانیزه، طراحی به گونه ای صورت می گیرد تا در صورت امکان فاصله آرماتورها از یکدیگر 30 سانتیمتر باشند. این امر در مورد آماتورهای قائم و افقی رعایت می گردد.

3-2-2 طرح سقف

فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی، محدودیتی به لحاظ نوع سقف قابل اجرا و هماهنگ با آن ندارد. انواع دالهای دوطرفه و یکطرفه پیش ساخته و در جا ریز و همچنین سقفهای تیرچه بلوک و کرومیت را بر مبنای آیین نامه های ملی می توان طرح و از آنها در این فناوری بهره جست. به جهت اتصال سقف به دیوار بسته به نوع سقف از آرماتورهای دوخت استفاده می شود. طول، قطر و فواصل این آرماتورها بر اساس نیروهای موجود و بر مبنای آیین نامه های طراحی بتن و توسط مهندس محاسب مشخص می شوند. 12 TAKISTA VERTICAL INSULATING CONCRTE FORMS – TAK ISTA-DOC-01 انتخاب مناسب نوع سیستم سقف می تواند کمک شایانی به اقتصاد و سرعت پروژه بنماید. بدیهی است به دلیل سرعت باالی فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی، بهره گیری از سقفهای پیش ساخته پیش تنیده مانند سقفهای Core Hollow Slabs و یا سقفهای پیشتنیده پیشکشیده در پروژه عالوه بر ایجاد فضاهای بزرگ بدون دیوار در پروژه سبب افزایش سرعت اجرا می شوند. البته به دلیل شرایط خاص لرزه خیزی کشورمان، استفاده از جزییات آرماتورگذاری دوخت سقف به دیوارهای باربر به نحوی که الزامات آیین نامه های ملی را تأمین نماید و همچنین اجرای یک الیه بتن رویه حداقل به ضخامت 5 سانتیمتر روی اینچنین سقفهایی به منظور تأمین یکپارچگی دیافراگم کف الزامی است.

1-3- کلیات

اجرای فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی VICFبه مراتب سهل تر و دقیق تر از فناوریهای افقی و پانلی قالبهای عایق ماندگار است. قالبهای عایق ماندگار عمودی تنها فناوری از نوع خود است که امکان آرماتور بندی قائم و افقی و بستن میلگردها با سیمهای آرماتوربندی را پیش از بستن وجه دوم قالب فراهم می آورد. این فناوری نسبت به پستی و بلندیهای پی به نسبت فناوریهای افقی و پانلی حساسیت به مراتب کمتری دارد. در قالبهای عایق ماندگار عمودی به پشت بندهای متعدد چوبی و داربست بندی قالب نیازی نیست و عملیات شاغول کردن قالب با جکهای مخصوص به سادگی انجام می شود.

3-2 – ملاحظات اجرایی پی

اجرای دقیق ابعادی پی در تمامی ساختمانها منجمله ساختمانهای با قالب عایق ماندگار عمودی VICF از اهمیت به سزایی برخوردار است. به دلیل استفاده از قالبهای عمودی، این سیستم حساسیت کمتری به صاف و مسطح بودن سطح پی به نسبت فناوریهای افقی و پانلی هم خانواده خود دارد. اجرای درست و دقیق ریشه های دیوار از نکات مهم اجرایی است.

در این فناوری از دو ردیف ناودانی از ورق گالوانیزه سرد نورد استفاده می شود که با تفنگ میخ کوب به روی پی محکم می شود. این ناودانیها حکم راهنمای محل قرارگیری قالب روی پی را دارند.

3-3 – ملاحظات اجرایی دیوارهای قالب عایق ماندگار عمودی VICF

1-3-3 اجرای ناودانی های راهنمای دیوار روی پی

 در این فناوری از دوردیف ناودانی از جنس ورق گالوانیزه سرد نورد به منظور تضمین قرار گرفتن قالب دیوار در محل خود استفاده می شود. پس از ریسمان کشی بر قالب بیرونی و داخلی بر روی پی و عالمت گذاری موقعیت آنها با ریسمان رنگی بر روی پی، ابتدا ناودانی بیرونی در محل خود قرار داده شده و سپس با تفنگ میخکوب بر روی پی محکم می شود و آنگاه ناودانی داخلی بر روی پی قرار می گیرد ولی پیش از نصب دیوار به روی پی محکم نمی شود.

2-3-3 اجرای کنجهای بیرونی قالب

 عملیات نصب دیوار از کنجها آغاز می گردد. ابتدا کنجهای خارجی و داخلی میانبندهای گالوانیزه مربوطه پیش از نصب در محل خود، مونتاژ شده و به صورت یکپارچه به روی پی و در محل خود نصب می شوند. این کار در تمام کنجهای اصلی ساختمان به تدریج صورت می پذیرد

. 3-3-3 اجرای قالبهای اصلی

 از خصوصیات منحصر به فرد فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی، امکان اجرای تنها یک سمت قالب و باز بودن سمت دیگر به جهت تسهیل عملیات آرماتوربندی دیوار است. با بهره جستن از این خصوصیت ابتدا وجه برونی قالب را با نصب پانلهای افقی F300 و سپس میانبندهای H در محل خود در یک دیوار تکمیل کرده و پس از انجام عملیات آرماتور گذاری اقدام به تکمیل وجه دوم قالب می نماییم. قالبها به سادگی و به صورت کشویی درون لبه های از پیش تعیین شده در میانبندهای گالوانیزه H نصب می شوند.

4-3-3 عملیات آرماتور گذاری

همانگونه که پیش از این گفته شد، عملیات آرماتورگذاری همراه با قالب بندی انجام می شود. به دلیل تعبیه میانبندهای گالوانیزه عملیات آرماتوربندی تبدیل به آرماتور گذاری شده و انجام و کنترل آن در این فناوری بسیار تسهیل شده است. با توجه به باز بودن یک سمت قالب دیوار، امکان بستن یا تقویت آرماتورها به یکدیگر به سهولت وجود دارد.

همچنین مشکل عدم امکان آرماتور بندی کنج در سیستمهای پانلی به دلیل عدم دسترسی به قالب در فناوری قالبهای عایق وجود ندارد

عدم دسترسی به درون قالب و صعوبت عملیات آرماتوربندی به خصوص در مورد آرماتور قائم از نقاط ضعف سیستمهای قالب عایق ماندگار افقی به شمار می رود که در سیستم عمودی به کل این مشکل مرتفع گردیده است.

5-3-3 تکمیل عملیات قالب بندی و شاغول کردن قالبها

پس از تکمیل عملیات آرماتوربندی، سمت داخلی قالبها پوشانده شده و عملیات قالب بندی تکمیل می گردد. در این مرحله از جکهای مخصوص فناوری قالبهای عایق ماندگار به منظور شاغول کردن قالبها استفاده می شود. این جکها در فواصل 2 تا 3 متر بسته به نیاز نصب می شوند

جکها علاوه بر شاغول کردن قالب و حفظ آن در برابر باد و ضربه های جانبی، پیش از بتن ریزی با قرار دادن تخته های زیر پایی بر روی تکیه گاههای مخصوص آنها، وظیفه تأمین سکوی کار مناسب به جهت تکمیل عملیات قالب بندی و بتن ریزی را هم عهده دار هستند. در همین مرحله تراز باالی قالب را ریسمان کشی می نماییم و با کمک جکها، در نقاط مختلف وسط قالب با کمک پیچهای تنظیم جکها، سر باالی تمام قالب را در یک خط راست تنظیم می کنیم.

پیش از انجام بتن ریزی، در صورت نیاز و بر اساس نقشه های اجرایی، داکتها ولوله های مدفون در بتن در محلهای مربوطه نصب می گردند.

معمولا به جهت کاهش این نیروی وارده به کنجها، عملیات بتن ریزی از سمت کنج آغاز می گردد و بتن ریزی به سمت میانه قالب ادامه می یابد.

در محل کنجها به دلیل فشار نا متوازن بتن به قالب، باید قالب را به جهت مقابله با این نیروی نا متوازن کننده مهار کنیم. به این منظور از بیرون کنج در فواصل 8.0 متری با استفاده از تسمه های فوالدی کنج قالب را به قالبهای قبلی خود در هر دوجهت می بندیم. این ورقهای گالوانیزه به راحتی به میانبندهای گالوانیزه H بسته می شوند

. 6-3-3 بتن ریزی درون قالب

 پس از تکمیل عملیات قالب بندی و اطمینان از شاغول بودن و محکم بودن قالبها، عملیات بتن ریزی درون قالبها انجام می گیرد. بتن مورد استفاده در قالبهای عایق ماندگار عمودی با اسالمپ بین 100 تا 150 میلیمتر ریخته می شود. در دیوارهای با ضخامت 15 سانتیمتر از بتن ساخته شده با حد اکثر قطر سنگدانه 20 میلیمتر استفاده می شود. مقاومت 28 روزه بتن مورد استفاده در نقشه های محاسباتی مشخص شده است ولیکن این مقدار نباید از 210 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد.

به منظور تضمین تراکم بتن همانند تمامی سازه های بتنی باید عملیات متراکم نمودن بتن با ویبراتور قلمی مناسب به صورت مدام انجام پذیرد. معموالً از ویبراتورهای قلمی با قطر 25 میلیمتر برای این کار استفاده می شود عملیات بتن ریزی بسته به امکانات و نوع پروژه با پمپ بتن دکلی و یا جرثقیل و باکت استفاده می شود.

بتن ریزی در الیه های با ارتفاع حد اکثر تا 50 سانتیمتر انجام گرفته و بالفاصله پس از ریختن یک الیه، بتن ریزی الیه بعدی آغاز می گردد.

به جهت کاهش نیروی نامتوازن درون قالب، بتن ریزی معموالً از یک کنج آغازمی گردد و به ضخامت حد اکثر 50 سانتیمتری به سمت دیگر قالب حرکت می کند. بالفاصله پس از آغاز بتن ریزی، عملیات متراکم کردن با ویبراتور نیز شروع شده و تا پایان بتن ریزی تداوم می یابد.

با توجه به عایق بودن قالبها، با اندک تمهیداتی، در شرایط یخبندان و یا در دمای باالی محیط، امکان بتن ریزی درون قالبهای عایق ماندگار مهیا می گردد. شرایط بتن ریزی در این اقلیم ها باید بر مبنای مباحث مقررات ملّی ساختمان باشد

دقت در تسطیح سطح فوقانی بتن موجب تسهیل عملیات اجرایی سقف می گردد.

7-3-3 عملیات اجرای سقف

 همانگونه که پیش از این ذکر شد، فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی، هیچ محدودیتی در مورد نوع سقف نداشته و طیف گسترده ای از سقفهای سازه ای با آن قابل اجرا می باشند.

براساس نقشه های اجرایی باید آرماتورهای دوخت سقف و دیوار به هنگام نصب سقف باید براساس جزییات نقشه اجرا گردند. معموالً پیش از قالب بندی میانبندهای گالوانیزه به گونه ای تولید و به محل ارسال می گردند که به جهت اجرای سقف نیازی به قالب بندی بیرونی دور سقف نباشد. قالب های عمودی بیرونی با ارتفاع بیشتر و متناسب با نیاز طرح اجرا می گردند.

دال بتن مسلح در جا نیز یکی دیگر از گزینه های اجرای سقف است.

4- جزییات مربوط به اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی و نازک کاری

4-1- دیوارهای جدا کننده غیر باربر

در فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی می توان از انواع مختلف دیوارهای جداکننده غیر باربر استفاده کرد. این دیوارها عبارتند از دیوارهای غیر باربر درای وال دیوارهای غیر باربر از آجر سفال دیوارهای غیر باربر از نوع بلوکهای ساخته شده با بتن از دانه های سبک معدنی یا صنعتی پانلهای سبک غیر باربر بتن سبک دیوارهای ساخته شده از بلوکهای سبک گازی AAC – سایر پارتشینهای دارای گواهینامه های فنی ملی هر یک از این دیوارها بر اساس جزییات ارایه شده در نقشه های اجرایی به دیوارهای سازه ای برشی بتن مسلح از پیش اجرا شده متصل می شوند. معموالً در صورت لزوم با برداشتن یک نوار از پلی استایرن داخلی و استفاده از ورقهای گالوانیزه و تفنگهای هیلتی، دیوارها و تیغه های غیر باربر به سازه اصلی دوخته می شوند.

در صورت استفاده از چارچوبهای سنتی می توان با تعبیه شاخکهای فوالدی و نصب چارچوبها به قالب پیش از آغاز عملیات بتن ریزی، در وقت و هزینه اجرا صرفه جویی نمود. البته باید این چارچوبها به نحو مناسبی با جکها و نگهدارنده های مناسب در برابر بارهای وارده از سوی بتن محافظت شوند. در غیر اینصورت در حین بتن ریزی قالب مذکور تغییر شکل خواهد داد و امکان نصب در بر روی آن وجود نخواهد داشت. رعایت الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

4-2- اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی

معمولا تاسیسات مکانیکی و برقی از داکتهای تعبیه شده در نقشه ها عبور می کنند. در صورتی که ضخامت لوله های تاسیساتی کمتر از 6 سانتیمتر باشند، با شیار زده پلی استایرن داخلی و به عرض مورد نیاز، این لوله ها با استفاده از این فضای موجود اجرا می شوند. در صورت استفاده از اندودکاری گچی، اتصاالت مکانیکی مانند رابیتس باید در محل قرار گرفته تا زیرکار مناسب برای گچکاریها فراهم شود.

4-3- اجرای نازک کاری داخلی

 در حالی که اغلب فناوریهای متداول قالبهای عایق ماندگار به دلیل استفاده از میانبندهای پالستیکی در تأمین اتصال مکانیکی مناسب و مقاوم در برابر آتش دچار مشکل هستند، در فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی VICFوجود میانبندهای گالوانیزه در فواصل 30 سانتیمتری از یکدیگر و در کل ارتفاع دیوار، امکان بی نظیری به جهت اجرای پوششهای مختلف و با قیمت مناسب بر روی قالبهای پلی استایرن از پیش نصب شده را بوجود می آورد. نصب مستقیم یک الیه ورق گچی با ضخامت حداقل 12 میلیمتر بر روی قالب پلی استایرن VICF و پیچ نمودن آن به میانبند گالوانیزه از پیش نصب شده را می توان ارزانترین و سریعترین راه کار پوشش فضاهای داخلی دانست. در صورت نیاز می توان با پیچ نمودن ورقهای رابیتس به میانبندهای گالوانیزه ، اتصال مکانیکی کافی را با سازه تأمین نموده و پس از آن اقدام به اجرای یک الیه مالت گچ بر روی رابیتس نمود. بدیهی است که اجرای هر گونه مالت یا پوششی که متکی به چسبندگی مستقیم به پلی استایرن قالب باشد ممنوع می باشد چرا که به هنگام بروز حریق با باال رفتن دما و ذوب شدن پلی استایرن، پوشش مربوطه فروریخته و حجم باالیی از پلی استایرن ذوب شده آماده حریق وارد فرآیند آتش سوزی می شوند.

4-4- اجرای نما کاری خارجی

 همانگونه که در قسمت اجرای نازک کاری داخلی نیز گفته شد، وجود میانبندهای گالوانیزه در فواصل نزدیک به هم در تمام ارتفاع ساختمان، امکان نصب و بستن طیف گسترده ای از نما های خشک و تر را با فناوری قالبهای عایق ماندگار عمودی فراهم می آورد

از دیگر گزینه های متداول استفاده از مالت ماسه سیمان است. پیش از آن باید یک الیه رابیتس به روی قالب و به میانبندهای گالوانیزه پیچ شده و پس از آن عملیات پالستر انجام شود.

از دیگر گزینه های متداول استفاده از مالت ماسه سیمان است. پیش از آن باید یک الیه رابیتس به روی قالب و به میانبندهای گالوانیزه پیچ شده و پس از آن عملیات پالستر انجام شود.

امکان اجرای سایر نماها مانند سنگ و یا آجر نیز این سیستم وجود دارد. به جهت آجر کاری در فواصل مناسب )هر 40 سانتیمتر( یک نوار رابیتس به عرض 20 سانتیمتر را به شکل افقی، از یک لبه به میانبندهای گالوانیزه پیچ کرده و و لبه دیگر را خم زده و در درز مالت آجر قرار می دهیم. همین عمل را در ارتفاع دیوار تکرار می کنیم. رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

در مورد چسبانیدن سنگ، پس از نصب یک الیه رابیتس بر روی قالب و متصل کردن آن به میانبندهای گالوانیزه موجود، با تعبیه اسکوپ مناسب عملیات سنگ چسبانی را مطابق روال متعارف و متناسب با دستورالعملهای فنی ملی، انجام می دهیم.کابینها و کمدها را نیز می توان به میانبندهای گالوانیزه از پیش تعبیه شده پیچ و نصب نمود .

در صورت رعایت جزییات اجرایی ذکر شده در این شیوه نامه، حتی امکان اجرای نماهای سنتی همانند اجرای انواع آجرهای نما در این فناوری وجود دارد.

5 –الزامات مربوط به آتش

 1-5- الزامات و جزییات مورد نیاز در نمای ساختمان پلی استایرن انبساطی در نما نباید در تراز طبقات ادامه یابد. به عبارتی با قطع پلی استایرن باید از احتمال امتداد یافتن آتش در نمای ساختمان، از یک طبقه به طبقه دیگر ممانعت کرد. برای این منظور در تراز سقف به جای امتداد دادن قالب پلی استایرن می توان تنها میانبند گالوانیزه را امتداد داد و بر روی آن از یک ورق گالوانیزه به عنوان قالب دور سقف پیچ نمود. در صورت امتداد دادن قالب پلی استایرن تا تراز روی سقف، پیش از آغاز عملیات بتن ریزی طبقه فوقانی باید قالب مذکور به ارتفاع حد اقل 20 سانتیمتر برداشته شده و به هنگام نما سازی با بتن و یا مالت پر شود.

2-5– الزامات مربوط به دیواره داخلی داکت آسانسور

 دیواره های داخلی داکت آسانسور باید پس از اجرا به طور کلی از پلی استایرن زدوده و خالی گردد. در هنگام بروز حریق، داکت آسانسور پتانسیل باالیی برای انتقال آتش از یک طبقه به طبقات دیگر دارد فلذا با برداشتن الیه پلی استایرن داخل داکت احتمال مشارکت این مواد در فرایند آتش سوزی از بین می رود

 3-5– الزامات مربوط به سقفهای پلی استایرن به طور کلی اتصال پلی استایرن سقف به عایق دیوار به دلیل احتمال سرایت آتش از سقف به قالب دیوار و بلعکس ممنوع می باشد. به منظور تأمین این محدودیت بهتر است به هنگام اجرای سقف با تعبیه یک شناژ مخفی به عرض حد اقل 15 سانتیمتر، اتصال بلوک سقفی پلی استایرن به قالب دیوار را قطع نماییم. با هدف عدم سرایت آتش از یک واحد به واحد مجاور ، بلوکهای پلی استایرن سقفی در این دو واحد نباید به هم متصل باشند. بر این اساس باید با برداشتن کامل بلوک پلی استایرن سقفی بین دو واحد مجاور، فضای ایجاد شده را با امتداد دادن دیوار بنایی جدا کننده بین آن واحد تا زیر سقف پر کنیم.

در مورد دیوارهای بین دو واحد مسکونی مجاور، قالبهای عایق ماندگار بین دو واحد مسکونی باید به صورت قایم و با عرض حد اقل 15 سانتیمتر برداشته شده و با دیوار بین دو واحد از هم جدا شوند. مصالح پلی استایرن ارسالی به کارگاه باید در فضاهایی تا حجم حد اکثر 30 متر مکعب انبار شوند. فاصله بین انبارهای موصوف حد اقل باید 20 متر باشد.

6 منابع مورد استفاده در روش اجرایی

 تاییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به جهت فناوری قالبهای عایق ماندگار مسطح عمودی به شرکت سازه های تک ایستا

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ” حفاظت ساختمانها در برابر حریق

 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ” بارهای وارده به ساختمان”

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ” طرح و اجرای ساختمانهای بتن مسلح

نشریه 575 مرکز تحقیقات مسکن “راهنمای طراحی و اجرای سیستم ساختمانی دیوار باربر بتن مسلح با قالبهای عایق ماندگار از جنس پلی استایرن منبسط شده

 – نشریه 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ” آیین نامه حفاظت ساختمانها در برابر آتش

شرکت سازه های تک ایستا جنوب تولید کننده قالب عایق ماندگار ICf