پروژه: احداث بخشی از ساختمان های کمپ شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در عسلویه POGC

کارفرما: شرکت نفت وگاز پارس جنوبی