پروژه: تعمیرگاه های مرکزی پتروشیمی در عسلویه

کارفرما: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی