پروژه: عملیات اجرایی ابنیه پتروشیمی مهر عسلویه

کارفرما: شرکت رامپکو