پروژه 1000 واحدی ساخت صنعتی مسکن تعاونی های مسکن لپویی شیراز

کارفرما: تعاونی مسکن مهر محلی شهر شیراز