پروژه 108 واحدی ساخت صنعتی مسکن فاز 3 پرند تهران

 کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند