پروژه 390 واحدی ساخت صنعتی مسکن فاز 5 پرند تهران

کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند