پروژه 548 واحدی ساخت صنعتی مسکن شهرضا
کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی اصفهان

این پروژه با استفاده از فناوری نوین قالب عایق ماندگار عمودی ICF در 23 بلوک 6 طبقه ساخته شده است. کیفیت ساخت و فن اوری پروژه در زمره بهترین کیفیت های مسکن مهر استان اصفهان می باشد.

  • فناوری قالب عایق ماندگار ICF سبب گردید تا این واحد ها مصرف بسیار پایین انژی داشته باشند.