پروژه380 واحدی ساخت صنعتی مسکن فاز 6 پرند تهران

کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند