پروژه :کمپ مدیریتی شرکت پتروپارس ایران در عسلویه

کارفرما: شرکت پتروپارس ایران