پیاده سازی تمای پروژه ها بر اساس علم و فناوری قالب های عایق ماندگار عمودی ICF می باشد.